Politica de confidențialitate proces verificare

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – Verificare Parteneri

 1. Definiții relevante
 2. Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 3. Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 4. Operator – persoana juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 5. Persoană împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 6. Autoritatea de supraveghere – înseamnă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („Autoritatea”), având sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România;
 7. Platforma The Care Hub este compusă din:
  1. „Site” - înseamnă pagina de internet www.thecarehub.ro.
  2. „Aplicație mobilă Parteneri” - înseamnă aplicația pentru telefoane mobile, tablete și alte dispozitive mobile „Parteneri The Care Hub”, în varianta pentru sistemele de operare iOS și Android sau orice alte variante disponibile în alte sisteme de operare, utilizată de Partener pentru comercializarea serviciilor furnizate
 • „Aplicație mobilă Clienți” - înseamnă aplicația pentru telefoane mobile, tablete și alte dispozitive mobile „Clienți The Care Hub”, în varianta pentru sistemele de operare iOS și Android sau orice alte variante disponibile în alte sisteme de operare, utilizată de Cumpărător pentru procurarea serviciilor oferite de Partener
 1. „Sisteme informatice de gestiune a interacțiunii cu utilizatorii” – reprezintă sisteme de management clienți și relații cu clienți, sisteme de facturare, sisteme de plăți online, sisteme pentru campanii de marketing și management al profilurilor THE CARE HUB SRL pe rețele sociale, etc.;
 1. Utilizatorul este orice persoană fizică sau juridică care este titularul unuia sau mai multor conturi pe platforma „The Care Hub”. Utilizatorii pot fi:
  1. Parteneri – persoanele autorizate sau juridice (PFA, SRL, ONG, etc.) care furnizează servicii personale la domiciliu
  2. Clienți sau Cumpărători – persoanele fizice sau juridice care cumpără serviciile furnizate de Partener, în interes propriu sau în beneficiul unei terțe persoane
 • Beneficiari - persoanele care beneficiază de serviciile personale la domiciliu furnizate de Partener.
 1. Candidatul este orice persoană fizică care își depune candidatura pentru a presta servicii prin intermediul platformei The Care Hub, în calitate de PFA, angajat al SRL, etc.

 

 

 

 1. Operatorul datelor cu caracter personal

THE CARE HUB SRL, având sediul social în str Zăvoi nr 1, SAD 7 și SAD 8, număr de ordine în registrul comerțului J35/4519/13.12.2018, cod de identificare fiscală 40299417, reprezentant legal SILVIA MONICA MOLDOVAN, administrator, este operatorul datelor cu caracter personal prelucrate în procesul de recrutare pentru înscrierea ca partener pe platforma The Care Hub și are obligația legală de a prelucra respectivele date cu respectarea măsurilor de siguranță recomandate de legislația în vigoare.

 

 1. Date cu caracter personal prelucrate

 

Pentru a putea înregistra un cont de utilizator – partener pe platforma The Care Hub, este necesar ca fiecare Candidat să fie declarat admis în urma procesului de recrutare derulat de THE CARE HUB SRL.

 

Pentru desfășurarea procesului de recrutare prelucrăm următoarele date:

 • Nume complet;
 • Adresa de e-mail;
 • Număr de telefon;
 • Sex;
 • Data nașterii;
 • Domiciliul;
 • Datele din actul de identitate – exclusiv în baza consimțământului dvs.;
 • Datele din certificatul de cazier judiciar – exclusiv în baza consimțământului dvs.
 • Date privind starea de sănătate a Candidatului;
 • Rezultatul evaluării (constând în 1 evaluare psihologică și 2 interviuri)
 • Preferințe privind programul și serviciile preferate;
 • Adresă IP;
 • Locația geografică.

Refuzul punerii la dispoziție a tuturor categoriilor de date de mai sus va împiedica finalizarea cu succes a procesului de recrutare.

 1. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor

THE CARE HUB SRL prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a tria Candidații și a permite înscrierea pe platformă doar a celor care pot presta servicii prin intermediul platformei în concordanță cu principiile THE CARE HUB SRL
 • Pentru a maximiza gradul de confort și siguranță oferit Clienților și Beneficiarilor prin verificarea prealabilă a Candidaților, în considerarea faptului că aceștia vor interacționa direct cu Beneficiarii, atât la domiciliu, cât și în cadrul unor vizite în alte locații.
 • Pentru a răspunde solicitărilor dvs. și ale celorlalți candidați;
 • Pentru a îndeplini obligațiile legale ale THE CARE HUB SRL.

THE CARE HUB SRL prelucrează date în baza următoarelor temeiuri legale:

 • încheierea unui contract între Partener și THE CARE HUB SRL, în vederea utilizării platformei și prestării serviciilor de către dvs., în calitate de Candidat;
 • consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor din certificatul de cazier judiciar și din adeverința privind starea medicală;
 • îndeplinirea obligațiilor noastre legale;
 • în scopul intereselor noastre legitime, ale Clienților și/sau ale Beneficiarilor;
 • pentru a proteja interesele vitale ale Clienților și/sau Beneficiarilor.

 

 1. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

THE CARE HUB SRL va putea divulga datele cu caracter personal colectate de la Candidați în anumite situații, către:

 1. Angajații săi, responsabili cu procesul de recrutare. The Care Hub, etc.
 2. Furnizori de servicii, în scopul externalizării anumitor activități de verificare și notare a profilului Candidatului.
 3. Vânzarea activității sau activelor THE CARE HUB SRL. În eventualitatea vânzării totale sau parțiale a activității sau activelor THE CARE HUB SRL, informațiile Candidaților pot fi, la discreția THE CARE HUB SRL SRL, transferate parțial sau în totalitate unor terți ca parte sau în legătură cu tranzacția respectivă. În această eventualitate, politicile entităților terțe pot guverna utilizarea și colectarea informațiilor.
 4. Motive juridice. THE CARE HUB SRL poate dezvălui, total sau parțial, date cu caracter personal pentru a coopera sau a sprijini organismele de aplicare a legii, guvernamentale sau de reglementare, organizațiile de protecție a conținutului sau acțiunile judiciare în legătură cu sau pentru a preveni frauda suspectată sau posibilă. De asemenea, THE CARE HUB SRL poate folosi sau dezvălui informații pe care le consideră adecvate în măsura în care acestea au fost solicitate printr-o adresă oficială sau în legătură cu litigiile în curs sau potențiale ori pentru a impune sau a proteja drepturile sau siguranța utilizatorilor.

 

Întrucât THE CARE HUB SRL nu permite prestarea serviciilor prin intermediul platformei de către Candidați care au fapte penale înscrise în certificatul de cazier judiciar ori care nu sunt într-o stare adecvată de sănătate, menționăm că profilul dvs. de Partener va afișa către Clienți o confirmare cu privire la îndeplinirea acestor două condiții.

 

 1. Transferul datelor către țări terțe sau organizații internaționale

 

În utilizarea platformei, este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate sau stocate pe serverele furnizorilor noștri din țări situate în afara UE/SEE, în funcție de resursele disponibile furnizorilor respectivi.

 

În toate cazurile în care datele sunt transferate către o țară din afara UE/SEE încheiem un acord de prelucrare a datelor cu furnizorii, acord ce conține clauzele contractuale recomandate de Comisia Europeană, pentru a obține garanții adecvate cu privire la securitatea și protecția datelor.

 

 1. Perioada de stocare

Stocăm datele cu caracter personal în funcție de rezultatul verificărilor efectuate în procesul de recrutare:

 

 • Dacă vă este aprobată înscrierea ca Partener, după confirmarea îndeplinirii condițiilor vom stoca datele în vederea executării contractului de intermediere.
 • Dacă este respinsă înscrierea ca Partener, vom stoca pentru o perioadă de 5 ani de la data respingerii numele și prenumele dvs. și motivul respingerii. După împlinirea termenului de 5 ani, datele dvs. vor fi șterse atât din sistemul THE CARE HUB SRL, cât și de la furnizorii THE CARE HUB SRL.

 

După încheierea perioadelor stabilite mai sus, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate exclusiv în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

 

În măsura în care prevederile legale în vigoare în prezent vor fi actualizate, vom actualiza această politică și vom stoca datele pe perioada impusă de lege.

 

 1. Drepturile și preferințele candidaților
Dreptul de acces În urma solicitării dvs., vă putem confirma că vă prelucrăm datele și vă putem oferi acces la datele respective (prin transmiterea unei copii a datelor cu caracter personal și a unor informații suplimentare privind prelucrarea).
Dreptul la rectificare În urma solicitării dvs., vom rectifica fără întârziere datele inexacte și vom completa datele incomplete pe care le deținem cu privire la dvs.
Dreptul la ștergerea datelor În urma solicitării dvs., în anumite circumstanțe vom șterge datele dvs. cu caracter personal (de ex. dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ori dacă vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei de prelucrare).
Dreptul la restricționarea prelucrării În urma solicitării dvs. vom restricționa prelucrarea datelor dvs. atunci când contestați exactitatea acestora sau în cazul în care v-ați opus prelucrării lor. Vă vom informa fără întârziere cu privire la ridicarea oricăror restricții de prelucrare.
Dreptul la portabilitatea datelor În urma solicitării dvs., vă vom transmite datele cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, ne puteți solicita să transmitem datele unui alt operator.
Dreptul la opoziție În urma solicitării dvs., vom înceta prelucrarea datelor dvs. în baza interesului legitim al THE CARE HUB SRL, atunci când interesele și drepturile dvs. prevalează față de interesele noastre.
Dreptul de a retrage consimțământul Atunci când datele dvs. sunt prelucrate exclusiv în baza consimțământului, aveți dreptul de a notifica THE CARE HUB SRL cu privire la retragerea consimțământului. Retragerea acestuia nu va afecta legalitatea prelucrării anterioare.
Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere Informațiile actualizate privind depunerea unei plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pot fi accesate pe site-ul www.dataprotection.ro

 

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile de mai sus, precum și pentru a solicita informații în legătură cu prelucrarea datelor dvs., puteți contacta THE CARE HUB SRL la adresa  [email protected]

 

În cazul în care THE CARE HUB SRL va prelucra datele cu caracter personal puse la dispoziție prin platforma The Care Hub într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate potrivit prezentei politici, THE CARE HUB SRL vă va informa înainte de această prelucrare ulterioară și vă va solicita acordul, acolo unde acesta este necesar.