TERMENI ȘI CONDIȚII CLIENȚI

TERMENI ȘI CONDIȚII CLIENȚI

THE CARE HUB SRL, cu sediul social în Ghiroda, str. Lacului, nr. 7, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/4519/13.12.2018, cod fiscal 40299417, cont RO65INGB0000999908642150 (RON) deschis la ING Timișoara, reprezentată de Silvia Monica Moldovan, în calitate de Administrator,  denumită în cele ce urmează „Prestatorul

Și

Persoane fizice sau juridice denumite în cele ce urmează generic „Cumpărătorul/Beneficiarul

ambele denumite individual „Partea” sau împreună „Părțile”;

Având în vedere că:

 1. Prestatorul administrează platforma „The Care Hub”, compusă din pagina de internet www.thecarehub.ro şi aplicația mobilă „Clienți The Care Hub”, prin intermediul cărora facilitează Cumpărătorului accesul Servicii Personale la Domiciliu prestate de Parteneri;
 2. Cumpărătorul/Beneficiarul utilizează platforma The Care Hub în scopul rezervării și cumpărării de Servicii Personale la Domiciliu furnizate de Parteneri pentru uzul personal sau pentru uzul unor terți – denumiți Beneficiari;
 3. Cumpărătorul/Beneficiarul ia la cunoștință și este de acord că Prestatorul nu furnizează Servicii Personale la Domiciliu (astfel cum sunt definite mai jos) și nici nu funcționează ca firmă de îngrijire la domiciliu și că toate serviciile rezervate și cumpărate prin intermediul platformei The Care Hub sunt furnizate de Parteneri terți independenți care nu sunt angajați de Prestator și nici de oricare dintre afiliații Prestatorului.

Părţile au convenit încheierea prezentului contract, denumit în cele ce urmează „Contractul”, în următoarele condiții:

  1. În vederea interpretării şi aplicării unitare a prevederilor Contractului, Părţile convin că următorii termeni vor avea înțelesurile definite în această clauză, cu excepția cazului în care Părțile, în mod expres, le conferă un alt înțeles.
 1. Utilizatorul” este orice persoană fizică sau juridică care este titularul unuia sau mai multor conturi pe platforma „The Care Hub” aflată în proprietatea și administrarea Prestatorului. Utilizatorii pot fi:
  1. Cumpărători – persoanele fizice sau juridice care cumpără Serviciile Personale la Domiciliu furnizate de Partener, pentru ele sau o terță persoană;
  1. Beneficiari – persoanele care beneficiază de Serviciile Personale la Domiciliu furnizate de Partener. Acolo unde este aplicabil, Beneficiarul poate fi și Cumpărător;
  1. Parteneri – persoanele juridice (PFA, SRL, ONG, etc) care furnizează în mod independent Servicii Personale la Domiciliu;
 2. Platforma” este compusă din:
 3. „Site” – înseamnă pagina de internet www.thecarehub.ro.
 4. „Aplicație mobilă Parteneri” – înseamnă aplicația „Parteneri The Care Hub” pentru telefoane mobile, tablete și alte dispozitive mobile, în varianta pentru sistemele de operare iOS și Android sau orice alte variante disponibile în alte sisteme de operare, utilizată de Partener pentru a obține acces la Serviciile Personale la Domiciliu ce vor fi furnizate de acesta;
 5. „Aplicație mobilă Clienți” – înseamnă aplicația „Clienți The Care Hub” pentru telefoane mobile, tablete și alte dispozitive mobile, în varianta pentru sistemele de operare iOS și Android sau orice alte variante disponibile în alte sisteme de operare, utilizată de Cumpărător/Beneficiar pentru procurarea serviciilor oferite de Partener.
 6. Serviciu de Intermediere” – înseamnă accesul Cumpărătorului la platforma The Care Hub acordat de Prestator Cumpărătorului și posibilitatea de înregistrare și efectuare de cereri de Vizită și plăți pentru Serviciile Personale la Domiciliu furnizate de Partener; serviciile de Intermediere sunt furnizate de Prestator.
 7. Serviciile Personale la Domiciliu” – înseamnă „Servicii de Bază”, „Servicii Opționale” și „Servicii Auxiliare” furnizate de Parteneri, contractanți terți independenți conform definițiilor de mai jos:
  1. Servicii de Bază” înseamnă servicii furnizate de Partener care sunt rezervate și comercializate prin intermediul platformei The Care Hub în temeiul Contractului. Aceste servicii includ dar nu se limitează la:
 8. Servicii de Companie;
 9. Servicii de Cumpărături și plăți;
 10. Servicii de Alimentație și pregătirea meselor;
 11. Servicii de Curățenie ușoară;
 12. Servicii de Igienă personală și răsfăț;
 13. Servicii Medicale.
  1. Serviciile Opționale” – înseamnă servicii furnizate de Prestator către Cumpărător/Beneficiar în scopul satisfacerii anumitor preferințe ale Cumpărătorului/Beneficiarului. Aceste servicii pot include dar nu se limitează la:
 14. Alocarea cererilor aceluiași Partener selectat de către Cumpărător către Cumpărător/Beneficiar, pe baza cererii făcute de Cumpărător prin intermediul Platformei The Care Hub;
 15. Alocarea a 2 Parteneri pentru furnizarea anumitor Servicii Personale la Domiciliu în situații speciale (ex. Beneficiarul este imobilizat sau are probleme grave de mobilitate) și pe baza cererii făcute de Cumpărător prin intermediul Platformei The Care Hub.
  1. Serviciile Auxiliare” – înseamnă servicii furnizate de Prestator către Partener în scopul creșterii calității Serviciilor Personale la Domiciliu furnizate de Partener în temeiul Contractului. Aceste servicii pot include dar nu se limitează la:
 16. Închirierea către Prestator de dispozitive cum ar fi camere de luat vederi mobile, dacă sunt cerute de către Cumpărător/Beneficiar și Partenerul nu le deține.
 17. Vizită” – reprezintă prestarea, la domiciliul Cumpărătorului sau Beneficiarului, a Serviciilor Personale la Domiciliu agreate prealabil între Partener și Cumpărător
 18. Începere Vizită” – reprezintă procesul prin care Partenerul anunță Cumpărătorului sosirea la locația Beneficiarului și începerea Vizitei, folosind funcționalitatea de „Începe Vizita” (check-in) a Aplicației mobile Parteneri.
 19. Terminare Vizită” – reprezintă procesul prin care Partenerul anunță Cumpărătorului plecarea de la locația Beneficiarului și încetarea Vizitei, folosind funcționalitatea de „Termină Vizita” (check-out) a Aplicației mobile Parteneri.
 20. Evaluare” – reprezintă procesul de evaluare a Partenerului sau Cumpărătorului/Beneficiarului bazate pe o evaluare comparativă a calității, standardului sau performanței acestora. Acest proces este efectuat pentru Cumpărător/Beneficiar de către Partener prin intermediul „Aplicației mobile Parteneri” sau de către Cumpărător/Beneficiar pentru Partener prin intermediul „Aplicației mobile Clienți”.
  1. Obiectul Contractului

Obiectul Contractului constă în furnizarea, de către Prestator, către Cumpărător/Beneficiar, a Serviciului de Intermediere, în condițiile de mai jos.

În calitate de operator al Platformei The Care Hub, Prestatorul pune la dispoziția Cumpărătorului infrastructura prin care acesta poate rezerva Servicii Personale la Domiciliu, să achite Serviciile Personale la Domiciliu, să realizeze managementul Vizitelor viitoare (modificări, anulări, etc.) și să evalueze calitatea Serviciilor Personale la Domiciliu efectuate de Parteneri prin intermediul Aplicației mobile Cumpărători.

Serviciile de Intermediere legate de utilizarea platformei The Care Hub sunt oferite gratuit Cumpărătorului; Cumpărătorul va achita pentru Serviciile Personale la Domiciliu furnizate de Parteneri.

 • Modalitate de livrare a serviciului

Prestatorul va furniza Serviciul de Intermediere prin punerea acestuia la dispoziția Cumpărătorului/Beneficiarului la adresa de internet www.thecarehub.ro și prin intermediul Aplicației mobile Clienți.

 • Rolul de intermediar al Prestatorului

Prestatorul nu va acționa ca distribuitor al Partenerilor, ci se limitează exclusiv la prestarea Serviciului de Intermediere în condiţiile Contractului, iar contractele între Cumpărător și Partener se încheie exclusiv între aceștia şi nu creează nicio obligaţie în sarcina Prestatorului cu excepţia celor expres prevăzute în Contract sau care se nasc în sarcina Prestatorului ca urmare a aplicării prevederilor legale în vigoare.

 • Licențierea accesului la site și la Aplicația mobilă Clienți

Accesul la Site sau la Aplicația mobilă Clienți este furnizat în conformitate cu licența gratuită, limitată, non-exclusivă, și revocabilă oferită de către Prestator prin validarea contului de utilizator al Cumpărătorului.

 • Număr unic de identificare a Cumpărătorului

Prestatorul pune la dispoziția Cumpărătorului un număr unic de identificare care va servi la identificarea fiecărui Cumpărător în relația cu Prestatorul și/sau Partenerii. Cumpărătorul se obligă să păstreze confidențialitatea acestui număr unic de identificare și nu îl va comunica terților pentru ca aceștia din urmă să beneficieze de Serviciile  Personale la Domiciliu. Cumpărătorul va comunica imediat Prestatorului orice incident prin care utilizarea Aplicației mobile Clienți și/sau confidențialitatea numărului unic de identificare a fost sau ar fi putut fi compromisă.

 • Furnizarea de Servicii Personale la Domiciliu

Cumpărătorul va efectua cereri de Vizită prin intermediul Aplicației mobile Clienți. Prin trimiterea acestor cereri de Vizită folosind platforma The Care Hub, Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și este de acord cu faptul că Prestatorul va furniza Partenerului care acceptă Vizita respectivă anumite detalii si date legate de Cumpărător/Beneficiar, care pot să includă dar nu se limitează la numele și prenumele Cumpărătorului/Beneficiarului, datele de contact, poza de profil, adresa pentru care este cerută Vizita, evaluările primite de Cumpărător de la alți Parteneri, etc.

Cumpărătorul nu va utiliza datele personale sau de contact ale Partenerului în nici un alt scop decât cel de a beneficia, pentru sine sau pentru Beneficiar, de Serviciile Personale la Domiciliu  menționate în cererile de Vizită efectuate.

Cumpărătorul ia la cunoștință că Partenerul are responsabilitatea de a (1) hotărî asupra celei mai eficiente și sigure modalități de a furniza Serviciile Personale la Domiciliu solicitate de Cumpărător, (2) alege modalitatea de deplasare până la locația specificată în cererea de Vizită acceptată și (3) decide asupra extinderii duratei Vizitei pe baza acordului scris între Cumpărător și Partener. 

 • Certificările Partenerului

Cumpărătorul/Beneficiarul declară că înțelege și acceptă faptul că Partenerul comunică Prestatorului existența atestatelor, certificărilor sau formărilor de specialitate relevante pentru furnizarea Serviciilor Personale la Domiciliu și faptul că Partenerul este singurul care are responsabilitatea pentru reînnoirea acestora conform prevederilor legale.

Cumpărătorul/Beneficiarul declară că înțelege și acceptă faptul că Prestatorul nu garantează veridicitatea informațiilor furnizate de Partener si nu răspunde pentru informațiile false furnizate de Partener.

 • Relația dintre Cumpărător si/sau Beneficiar și Partener

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și este de acord că utilizarea de Servicii Personale la Domiciliu (de Bază, Opționale și Auxiliare) creează o relație contractuală directă între Partener și Cumpărător, relație în care Prestatorul sau afiliații săi nu sunt implicați și nici responsabili pentru acțiunea sau lipsa de acțiune a Partenerului în relația cu Cumpărătorul. De asemenea, Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și este de acord că, in eventualitatea săvârșirii unor fapte ilicite sau penale de către Partener, Partenerul va fi singurul răspunzător pentru săvârșirea acestora si orice acțiune in instanta, plângere sau sesizare a organelor si/sau instituțiilor competente se va formula exclusiv împotriva Partenerului,

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și este de acord că Partenerul este singurul responsabil pentru orice măsuri de precauție necesare (inclusiv încheierea asigurărilor cerute prin lege, ca de exemplu dar fără a se limita la asigurarea de răspundere civilă profesională).

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și este de acord că Partenerul nu va aduce o altă persoană la domiciliul Beneficiarului decât cu acord scris prealabil al Cumpărătorului/ Beneficiarului.

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și este de acord că, în timpul vizitei, Partenerul va efectua doar Serviciile Personale la Domiciliu menționate în cererea de Vizită, ținând cont de includerile și excluderile menționate în „Ghidul de Efectuare a Serviciilor” și de indicațiile Cumpărătorului/Beneficiarului.

Pentru situația in care Cumpărătorul nu este Beneficiarul Serviciilor Personale la Domiciliu,  Cumpărătorul înțelege, este de acord si garantează ca Beneficiarul nu va formula nicio acțiune in instanță, plangere sau sesizare a organelor si/sau institutiilor competente impotriva Prestatorului sau afiliatilor acestuia, in legatura cu modalitatea de prestare a Serviciilor Personale la Domiciliu de catre Partener sau cu eventualele fapte ilicite sau penale savarsite de Partener. In cazul in care Beneficiarul va formula astfel de actiuni, Cumpărătorul este de acord sa suporte toate cheltuielile (inclusiv, dar fara a se limita la: onorariu avocatial, taxe notariale, traduceri etc) facute de Prestator pana la solutionarea definitiva a disputelor.

 • Relația dintre Cumpărător și Prestator

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și este de acord că punerea la dispoziție de către Prestator a platformei The Care Hub (Aplicației mobile Clienți și website) creează o relație contractuală numai între Cumpărător și Prestator.

Cumpărătorul ia la cunoștință și este de acord că Prestatorul nu este răspunzător si nu are capacitatea si/sau obligația de a controla sau influența Partenerul în furnizarea Serviciilor Personale la Domiciliu menționate în Contract, inclusiv detaliile operaționale ale furnizării Serviciilor Personale la Domiciliu de către Partener, acțiunea sau lipsa de acțiune ale Partenerilor, etc.

Cumpărătorul are dreptul de a decide când și pentru cât timp folosește Aplicația mobilă Clienți, de a efectua cereri de Vizită prin intermediul Aplicației mobile Clienți, de a modifica sau anula cererile de Vizită efectuate, cu respectarea condițiilor de anulare menționate în „Regulamentul de Modificare sau Anulare Vizite” (Anexa 1 a Contractului).

Cumpărătorul declară că recunoaște și înțelege faptul că între Prestator și Partener nu există o relație de subordonare de nici un fel, iar Partenerul nu este un angajat sau un prepus sau al mandatar al Prestatorului.

 • Relația dintre Cumpărător și Beneficiar

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și este de acord că în cazul în care rezervă Servicii Personale la Domiciliu în numele Beneficiarului, Cumpărătorul are obligația de a aduce la cunoștința Beneficiarului și de a obține acordul său în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Prestator și/sau Partener, detaliile Vizitei, detaliile Partenerului care va efectua Vizita și orice termeni și condiții aplicabile furnizării Serviciilor Personale la Domiciliu de către Partener. 

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și intelege că în cazul în care rezervă Servicii Personale la Domiciliu în numele Beneficiarului, Beneficiarul este un tert fata de raportul contractual dintre Cumpărător, pe de-o parte, si Prestator sau Partener, pe de alta parte. Astfel, Cumpărătorul are obligația sa se asigure ca Beneficiarul nu va formula nicio actiune in instanta, plangere sau sesizare a organelor si/sau institutiilor competente (i) impotriva Prestatorului sau afiliatilor acestuia sau impotriva Partenerului pentru neindeplinirea corespunzatoare a obligatiilor contractuale sau (ii) impotriva Prestatorului sau afiliatilor acestuia pentru eventualele fapte ilicite sau penale savarsite de catre Partener. In cazul in care Beneficiarul va formula astfel de actiuni, Cumpărătorul este de acord sa suporte toate cheltuielile (inclusiv, dar fara a se limita la: onorariu avocatial, taxe notariale, traduceri etc) facute de catre Prestator si/sau Partener, dupa caz, pana la solutionarea definitiva a actiunilor formulate.

 • Sistem de evaluare al calității Serviciilor Personale la Domiciliu

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință că, după furnizarea Serviciilor Personale la Domiciliu:

 1. Cumpărătorul va fi atenționat de Aplicația mobilă Clienți să efectueze evaluarea Vizitei și, opțional, să furnizeze comentarii despre calitatea Serviciilor Personale la Domiciliu și a Partenerului.
 2. Partenerul va fi atenționat de către Aplicația mobilă Parteneri a Prestatorului să efectueze evaluarea Vizitei și, opțional, să furnizeze comentarii despre Beneficiar/ Cumpărător.

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și este de acord cu obiectivul Prestatorului de a menține o calitate ridicată a Serviciilor Personale la Domiciliu. Pentru a-și menține dreptul de a accesa Aplicația mobilă Clienți, fiecare Cumpărător/Beneficiar este obligat să mențină o notă medie de evaluare mai mare decât nota minimă de evaluare stabilită periodic de Prestator. Prestatorul își rezervă dreptul de a stabili nivelul notei minime de evaluare. 

Nota minimă de evaluare este 3.5 din 5.0.

Cumpărătorul ia la cunoștință și este de acord că în eventualitatea în care nota sa de evaluare este sub nivelul stabilit de Prestator, Prestatorul va notifica Cumpărătorul în legătură cu începerea perioadei de probă, perioadă definită de Prestator în care Cumpărătorul va avea oportunitatea să își îmbunătățească nota medie de evaluare pentru a depăși nivelul notei minime de evaluare. În cazul în care Cumpărătorul nu își îmbunătățește nota medie de evaluare pentru a depăși pragul notei minime de evaluare la sfârșitul perioadei de probă, Prestatorul își rezervă dreptul de a suspenda definitiv accesul Cumpărătorului la Aplicația mobilă Clienți.

Cumpărătorul ia la cunoștință și este de acord că anularea repetată a Vizitelor solicitate poate să ducă la suspendarea temporară sau permanentă a accesului Cumpărătorului la Aplicația mobilă Clienți, iar Prestatorul își rezervă dreptul de a decide perioada (nr. săptămâni) și tipul (temporară sau permanentă) suspendării. 

Prestatorul are dreptul de a publica și utiliza notele de evaluare și comentariile primite de la Cumpărător în interacțiuni legate de Serviciile de Intermediere ale Prestatorului sau ale Afiliaților săi, potrivit Politicii de confidențialitate – Clienți, disponibilă în aplicație, și cu respectarea legislației în vigoare.

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și este de acord cu faptul că Prestatorul are doar rol de moderator (fără obligația de a verifica) și nu de editor al comentariilor și notelor de evaluare. Prestatorul are dreptul de a șterge sau modifica comentarii în cazul în care aceste comentarii conțin limbaj obscen sau orice fel de alt conținut neadecvat, inclusiv dar fără a se limita la nume de persoane, date personale, conținut care încalcă norme de confidențialitate de orice fel, etc. 

 • Confirmare începere și terminare Vizite

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și este de acord că Vizita începe cu 3 (trei) ore înainte de timpul efectiv solicitat de către Cumpărător în momentul efectuării cererii de Vizită, pentru a lua în considerare timpul de deplasare necesar Partenerului pentru a ajunge la timp la adresa indicată de Cumpărător.

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și este de acord că Partenerul are obligația de a confirma începerea și terminarea fiecărei Vizite prin utilizarea butoanelor „Începere Vizită” și „Terminare Vizită” din Aplicația Parteneri și că această confirmare poate conține dar nu se limitează la informații de tip geo-locație (ex. locația Partenerului la momentul confirmării) care vor fi comunicate Cumpărătorului în scopul stabilirii orei și locului de începere și terminare a Vizitei.

În cazul în care aceste confirmări nu sunt efectuate prin intermediul Aplicației mobile Parteneri, Cumpărătorul are dreptul să conteste neefectuarea serviciilor, caz în care Partenerul și Cumpărătorul au la dispoziție 10 (zece) zile lucrătoare pentru a soluționa de comun acord această contestație. La expirarea perioadei de soluționare a contestației, Partenerul are obligația de a informa Prestatorul asupra soluției agreate de Cumpărător și Partener.

În măsura în care Partenerul și Cumpărătorul nu pot soluționa amiabil contestația formulată de către Cumpărător, diferendul va fi soluționat de către Prestator. Partenerul va prezenta Prestatorului toate informațiile solicitate de către Prestator pentru a permite soluționarea contestației în cel mai scurt timp. Cumpărătorul/Beneficiarul declară și acceptă că decizia Prestatorului este definitivă și o va pune în practică în mod corespunzător.

  1. Servicii plătite

Accesul și utilizarea siteului www.thecarehub.ro și a Aplicației mobile Parteneri sunt gratuite, dar Cumpărătorul va plăti prețul Serviciilor Personale la Domiciliu furnizate de Partener (denumit în cele ce urmează “Prețul”).

Prețul achitat pentru Serviciile Personale la Domiciliu, va fi afișat în timp real la momentul la care Cumpărătorul efectuează o cerere de Vizită prin intermediul Aplicației mobile Clienți.

Cumpărătorul declară că înțelege că Prețul pentru Serviciile Personale la Domiciliu poate fi modificat de către Prestator fără a fi necesar acordul prealabil al Cumpărătorului.

 • Modalitatea de formare a Prețului Serviciilor Personale la Domiciliu

Cumpărătorul va achita Prestatorului în schimbul Serviciilor Personale la Domiciliu de Bază furnizate de catre Partener o sumă calculată în funcție de numărul de ore sau proceduri de servicii rezervate de Cumpărător și de tariful orar sau per procedura aferent fiecărui tip de serviciu. În cazul în care Cumpărătorul rezervă și alte Servicii Personale la Domiciliu precum cele Opționale sau Auxiliare, prețul acestor servicii va fi calculat ca procent aplicat întregii sume aferente Vizitei, sau ca o sumă fixă adăugată întregii sume aferente Vizitei, sau ca o combinație de procent și sumă fixă.

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință și este de acord că Prețul Serviciilor Personale la Domiciliu se calculează în funcție de numărul de ore sau proceduri de servicii rezervate de Cumpărător. Numărul de ore sau proceduri stabilit pentru Vizită poate fi majorat în măsura în care Partenerul și Cumpărătorul agreează acest lucru prin intermediul Aplicației mobile Clienți. Orice obligații financiare ulterioare din partea Cumpărătorului către Partener datorate depășirii în timpul Vizitei a numărului de ore sau proceduri rezervate vor fi agreate exclusiv de către Partener și Cumpărător fără a crea obligații în sarcina Prestatorului. Prestatorul va avea dreptul să fie informat de existența obligațiilor financiare suplimentare în vederea întocmirii, în numele Partenerului, a documentelor de plată aferente.

 • Modalitate de modificare a Prețului Serviciilor Personale la Domiciliu

Valoarea Tarifului Orar sau Per Procedură pentru Serviciile Personale la Domiciliu de Bază prestate de Partener Cumpărătorului/Beneficiarului, a procentelor sau sumelor fixe aferente Serviciilor Personale la Domiciliu Opționale sau Auxiliare pot fi modificate periodic de către Prestator prin modificarea Termenilor și Condițiilor publicate în secțiunea „Termeni și Condiții” din „Contul Meu” de pe Platforma The Care Hub și cu notificarea prealabilă a Cumpărătorului.

Notificarea Cumpărătorului se va efectua de către Prestator prin e-mail ori SMS, sau prin orice altă modalitate de comunicare ce permite obținerea unei confirmări de primire. În cazul în care Cumpărătorul a bifat în Aplicația mobliă Clienți numai opțiunea de comunicare prin e-mail și/sau SMS, notificările se vor considera recepționate de Cumpărător dacă apar în Căsuța de Ieșiri a Prestatorului, iar serverul Cumpărătorului nu a întors un mesaj de eroare din care să reiasă faptul că e-mail-ul ori SMS-ul nu a fost recepționat.  

Modificările aduse Tarifului Orar sau Per Procedură sau a procentelor sau sumelor fixe aferente Serviciilor Personale la Domiciliu Opționale sau Auxiliare vor fi notificate Cumpărătorului de către Prestator. Cumpărătorul va avea opțiunea de a accepta noile modificări, de a le contesta sau de a denunța unilateral Contractul. În cazul în care Cumpărătorul va contesta modificările, Prestatorul are dreptul de a suspenda accesul Cumpărătorului la Platforma The Care Hub până la momentul la care Părțile vor ajunge la un consens. În cazul denunțării unilaterale a Contractului din partea Cumpărătorului, Prestatorul va păstra informațiile furnizate în mod direct de către Cumpărător sau care au fost obținute de către Prestator în virtutea relației contractuale dintre acesta și Cumpărător, potrivit Politicii de confidențialitate – Clienți, disponibilă în aplicație, și potrivit legislației în vigoare.

Modificarea Contractului va fi acceptată de către Cumpărător prin exprimarea acordului expres în acest sens, bifând una din opțiunile puse la dispoziția sa prin intermediul unei notificări ce va fi afișată în Aplicația mobilă Clienți.  

 • Gestionarea penalităților pentru anulări inițiate de Cumpărător

Cumpărătorul poate să anuleze o Vizită rezervată înainte de ora de începere a Vizitei, caz în care Cumpărătorul va plăti o penalitate de anulare. Condițiile și cuantumul penalităților sunt publicate în Regulamentul de Modificare sau Anulare Vizite menționată în secțiunea „Termeni și Condiții” din „Contul Meu” de pe Platforma The Care Hub. Prin continuarea utilizării Platformei The Care Hub de către Cumpărător se consideră că Cumpărătorul este de acord cu condițiile specificate în Regulamentul de Modificare sau Anulare Vizite .

Pentru claritate și ușurință, penalitățile ce pot cădea în sarcina Cumpărătorului sunt:

 1. Comisioane de transfer bancar datorate anulării unei Vizite, aplicabile oricăror anulări;
  1. Penalizări de anulare a unei Vizite cu mai puțin de 48h înainte de ora de începere a Vizitei;
  1. Orice alte sume ce cad în sarcina Prestatorului ca urmare a anulării Vizite de către Cumpărător.

În caz de anulări neprevăzute și definitive din partea Partenerului, Prestatorul va depune eforturi pentru a re-aloca un alt Partener în timp util pentru efectuarea Vizitei. În cazul în care acest lucru nu este posibil din orice cauză, Cumpărătorul va beneficia fie de rambursarea 100% a sumei plătite, fie de modificarea zilei și orei Vizitei pentru o dată și o oră ulterioară.

 • Facturi

La momentul rezervării Serviciilor Personale la Domiciliu de către Cumpărător, Cumpărătorul va recepționa (i) o factura de avans cu datele de facturare ale Partenerului pentru suma datorata acestuia ca urmare a furnizării Serviciilor Personale la Domiciliu si (ii) o factura de avans cu datele de facturare ale Prestatorului pentru Comisionul aferent furnizării Serviciilor Personale la Domiciliu de către Partener. Cele doua facturi emise in considerarea fiecarui Serviciu vor insuma pretul total format conform prevederilor art. 3.02 de mai sus.

După prestarea Serviciilor Personale la Domiciliu de către Partener, Cumpărătorul va recepționa facturi finale aferente sumelor mentionate mai sus.

Cumpărătorul are obligația de a informa Prestatorul despre orice discrepanțe sesizate în facturile primite în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii facturii via email. Facturile vor fi păstrate și pe platforma The Care Hub (Aplicația Mobilă Clienți și Site) unde pot fi accesate oricând de către Cumpărător.

În lipsa notificărilor în termenul menționat, Prestatorul nu răspunde pentru greșeli existente în facturile emise și nici pentru diferențele de plată datorate unor eventuale greșeli.

 1. Durata Contractului
  1. Începerea Contractului

Contractul intră în vigoare la data acceptării/semnării lui de către ambele Părți și este valabil încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

 • Încetarea Contractului

Prezentul Contract poate înceta în următoarele cazuri: (a) prin denunţare unilaterală (drept recunoscut și acceptat expres pentru și de către ambele Părți) de către oricare dintre părţi, cu un preaviz de 10 (zece) zile lucrătoare, (b) imediat și fără preaviz în caz de faliment al oricărei Părți ale acestui Contract, (c) reziliere în caz de neexecutare a obligațiilor ce îi revin vreuneia dintre Părți, cu un preaviz de 10 (zece) zile lucrătoare.

Încetarea Contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți.

 1. Clauze referitoare la anularea unei Vizite
  1. Notificarea Partenerului și a Prestatorului

Cumpărătorul este obligat să informeze Prestatorul şi Partenerul de îndată ce are cunoştinţă despre anularea Vizitei sau de îndată ce decide anularea acesteia, după caz. În plus, Cumpărătorul se obligă să informeze Prestatorul şi Partenerul despre orice circumstanţă de natură să afecteze desfăşurarea Vizitei, precum şi despre orice modificare a condiţiilor de desfăşurare iniţial anunţate (precum servicii, locul de desfăşurare, perioada, dar fără a se limita la acestea).

 1. Drepturile și obligaţiile Cumpărătorului
  1. Achitarea Prețului Serviciilor Personale la Domiciliu

Cumpărătorul are obligația de a achita Preţul Serviciilor Personale la Domiciliu furnizate de către Partener.

 • Proprietate intelectuală

Cumpărătorul nu dobândește niciun drept de proprietate intelectuală asupra platformei The Care Hub, nici în integralitatea sa şi nici pentru vreo componentă a acesteia, incluzând codul sursă, imagini, text, design aplicaţie, design mesaje electronice, dar fără a se limita la acestea.

Cumpărătorul are dreptul de a utiliza platforma The Care Hub doar potrivit prevederilor Contractului.

 1. Drepturile și obligațiile Prestatorului
  1. Confidențialitate

Să asigure respectarea confidențialității tuturor informațiilor puse la dispoziția sa, prin intermediul Serviciului de Intermediere, dar nu va fi, în nici într-un caz, răspunzător pentru respectarea vreunei obligații de confidențialitate în ceea ce privește informațiile pe care Cumpărătorul le-a dezvăluit terților. De asemenea, Prestatorul nu răspunde pentru securitatea comunicațiilor și pentru integritatea informațiilor ce tranzitează rețeaua Internet.

Prestatorul nu va fi răspunzător pentru următoarele: (a) erori generate de software, căderi de rețea, alterarea și/sau de-securizarea informațiilor care tranzitează alte sisteme decât cele ale Prestatorului sau datorate căderii rețelei oricărui alt terț; (b) folosirea frauduloasă a platformei de către Partener, ori de către Cumpărător/Beneficiar, conform celor descrise anterior.

Prestatorul va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Serviciului de Intermediere de către Cumpărător în condiții de maximă securitate și confidențialitate.

Orice opțiune a Cumpărătorului, va fi acceptată de către Prestator doar dacă sunt îndeplinite condițiile de securitate ale folosirii Serviciului de Intermediere, respectiv accesarea acestuia cu numele de utilizator și parola corespunzătoare.

Partenerul își rezervă dreptul de a șterge sau de a modifica orice informație pe care Cumpărătorul a introdus-o în Platforma The Care Hub și care ar putea cauza funcționarea necorespunzătoare a Serviciului de Intermediere, cu respectarea Politicii de confidențialitate – Clienți, disponibilă în aplicație, și a legislației în vigoare.

 • Disponibilitatea platformei The Care Hub

Prestatorul poate decide oricând suspendarea furnizării, modificarea sau întreruperea furnizării Serviciului de Intermediere cu efect imediat și fără un anunț prealabil, în scopul efectuării unor reparații sau lucrări de întreținere sau în scopul îmbunătățirii performanțelor Serviciului de Intermediere sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta.

În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a Serviciului de Intermediere, Prestatorul își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula fără preavizare accesul Cumpărătorului/Beneficiarului la Serviciul de Intermediere.

Prestatorul are obligația să ia măsuri pentru menținerea funcțională a platformei The Care Hub și pentru rezolvarea erorilor apărute în funcționarea platformei.

Prestatorul are obligația să răspundă la orice solicitări sau probleme de natură tehnică semnalate de către Cumpărător/Beneficiar.

Prestatorul își rezervă dreptul să optimizeze platforma ori de câte ori va considera necesar acest lucru.

 • Modificarea Vizitelor

Prestatorul își rezervă dreptul să modifice Vizitele, în cazul în care consideră că anumite circumstațe excepționale pot împiedica buna desfășurare a prestării serviciului sau pot expune Partenerul și/sau Cumpărătorul și/sau Beneficiarul la pericole ne-necesare (ex. condiții meteorologice excepționale, greve, proteste civile, etc). 

Prestatorul își rezervă dreptul de a șterge orice Vizită listată pe platforma The Care Hub în orice moment, în orice circumstanțe și pentru orice motiv întemeiat. Motivele anulării unei Vizite vor fi comunicate Cumpărătorului și pot include în special, dar fără a se limita la intemperii atmosferice sau situații ce ar pune în pericol Partenerul ori pe Cumpărător/Beneficiar, evaluarea motivelor de anulare fiind la stricta discreție a Prestatorului.

 • Publicarea prețurilor

Prestatorul se obligă să afișeze prin toate canalele de comunicare disponibile prețurile Serviciilor Personale De Bază, Opționale și Auxiliare furnizate de Parteneri.

 • Eliberarea de facturi

Pentru Serviciile Personale la Domiciliu prestate Beneficiarului de către Partener, Cumpărătorul va recepționa de la Prestator (i) o factură pentru suma datorata Partenerului si (ii) o factura pentru Comisionul la care este îndreptățit Prestatorul in considerarea prestării Serviciilor Personale la Domiciliu de către Partener.

 • Furnizarea de statistici

Să pună la dispoziţia Cumpărătorului, pe bază de username şi parolă, statistici online cu privire la numărul de Vizite viitoare și finalizate (în timp real).

 • Panou de administrare

Să pună la dispoziţia Cumpărătorului un panou de administrare a contului în Site sau în Aplicația Mobilă Clienți, în conformitate cu înţelegerea scrisă a Părţilor, prin care Cumpărătorul să poată (a) accesa statisticile sus-menţionate; (b) modifica informaţiile publicate în Site cu privire la profilul Cumpărătorului și/sau al Beneficiarului; (c) vizualiza facturile emise pentru Serviciile Personale la Domiciliu prestate.

 1. Organizarea Vizitei; răspunderea Partenerului 
  1. Respectarea reglementărilor legale

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință că Partenerul este singurul obligat să efectueze Vizitele în scopul prestării de Servicii Personale la Domiciliu cu respectarea tuturor reglementărilor legale specifice domeniului, inclusiv prin luarea de măsuri adecvate privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi cu respectarea tuturor reglementărilor privind protecţia consumatorilor, comerţul on-line şi garantează îndeplinirea în acelaşi mod a tuturor obligaţiilor angajaţilor Partenerului care vor avea orice atribuții legate de efectuarea Vizitelor în scopul prestării de Servicii Personale la Domiciliu.

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință că Partenerul răspunde direct în faţa Cumpărătorilor cu privire la toate obligaţiile legale sau convenţionale pe care le are ca urmare a acceptării vizitelor şi ca urmare a furnizării de Servicii Personale la Domiciliu.

 • Răspunderea pentru efectuarea Vizitelor

Cumpărătorul/Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere pentru informaţiile pe care le difuzează public referitor la Vizitele solicitate și Serviciile Personale la Domiciliu recepționate, inclusiv prin intermediul platformei The Care Hub, pentru orice aspect în legătură cu efectuarea Vizitelor și furnizarea de Servicii Personale la Domiciliu precum şi pentru consecinţele pe care acestea le pot avea. Având în vedere că platforma The Care Hub este doar o platformă de comunicare între Partener şi Cumpărător întreaga răspundere faţă de Cumpărător în legătură cu Vizitele și Serviciile Personale la domiciliu furnizate revine Partenerului.

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință că Partenerul îşi asumă integral răspunderea faţă de Cumpărător pentru eventualele întârzieri, amânări, anulări sau pentru orice alte probleme în legătură cu Vizitele, pentru derularea acestora în condiţii necorespunzătoare sau în alte condiţii decât cele agreate sau cerute de legislaţia în materie, precum şi pentru orice restricţii impuse cu privire la Vizite de terţe persoane implicate în organizarea lor sau de autorităţi.

 • Autorizări

Cumpărătorul/Beneficiarul declară și ia la cunoștință că Partenerul este singurul care garantează că deţine toate autorizaţiile cerute de lege pentru furnizarea de Servicii Personale la Domiciliu, şi că potrivit prevederilor legale aplicabile acestora este pe deplin autorizat să le organizeze, promoveze şi să presteze aceste servicii.

Cumpărătorul declară că ia la cunoștință că Prestatorul nu este furnizor de Servicii Personale la Domiciliu ci are doar rol de intermediere și suport.

 1. Obligaţiile Părţilor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal

Prestatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal colectate de la Cumpărător cu respectarea strictă a prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestora.

În temeiul art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Prestatorul, în calitate de operator de date cu caracter personal, se obligă să prelucreze datele colectate cu bună-credinţă,în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoareși cu respectarea principiilor de prelucrare stabilite de Regulament:

 • În mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • În scopuri determinate, explicite și fără a le prelucra ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • În mod adecvat, relevant și limitat la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în Regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate;
 • Într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 Cumpărătorul înţelege şi acceptă că nu îi vor fi dezvăluite datele cu caracter personal colectate de la Partener şi se obligă să nu solicite dezvăluirea acestora de către Prestator.

În conformitate cu art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor, informații privind prelucrarea  datelor cu caracter personal de către Prestator sunt publicate în Politica de confidențialitate – Clienți, disponibilă în aplicație.

 1. Răspunderea contractuală
  1. Forţa majoră

Părţile nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, integral sau în parte, a oricăreia dintre obligaţiile lor contractuale, dacă executarea acelei obligaţii va fi fost împiedicată ca urmare a producerii unui eveniment imprevizibil şi inevitabil, aflat în afara controlului Părţii care invocă forţa majoră. Părţile convin că sunt considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundaţia, incendiul, atacuri informatice grave ori defecţiuni grave în funcţionarea reţelei de internet, greva şi încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii Părţilor. Pentru a fi exonerată de răspundere, Partea care invocă evenimentul de forţă majoră este obligată să notifice în scris celeilalte Părţi producerea acestuia, în termen de 24 (douăzeci şi patru) ore de la apariția sa, atunci când circumstanţele permit, sau de la încetarea acestui eveniment, dacă Partea a fost împiedicată să facă notificarea, şi să acţioneze prin toate mijloacele care îi vor sta la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

 • Limitarea răspunderii

În nicio situaţie, indiferent de circumstanţele invocate, Prestatorul nu va răspunde faţă de Cumpărător în legătură cu obligaţiile prevăzute în Contract în sarcina sa pentru orice sumă în plus faţă de sumele efectiv plătite de Cumpărător către Prestator cu titlu de preţ contractual.

Prestatorul nu va răspunde faţă de Cumpărător, în legătură cu obligaţiile prevăzute în Contract în sarcina sa, pentru orice fel de daune ori prejudicii, directe sau indirecte, suferite de Cumpărător ca urmare a executării sau neexecutării de către Prestator a obligaţiilor sale contractuale, pentru orice sumă în plus faţă de sumele efectiv plătite de Cumpărător către Prestator cu titlu de preţ contractual.

Prestatorul nu îşi asumă nicio răspundere faţă de Cumpărător în legătură cu acţiunile / inacţiunile Partenerilor pentru furnizarea de Servicii Personale la Domiciliu prin intermediul platformei The Care Hub.

 1. Litigii

Părţile convin ca toate neînţelegerile referitoare la acest Contract sau la interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie soluţionate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţei competente de pe raza teritorială a orașului Timișoara.

 1. Notificări

Notificările sau comunicările de orice fel efectuate în legătură cu Contractul vor fi făcute în scris şi vor putea fi transmise Părţii căreia îi sunt adresate la adresa prevazută în Contract, sau la noua adresă în cazul în care aceasta s-a schimbat şi a fost comunicată în scris celeilalte Părţi, ori prin e-mail la una din următoarele adrese: (a) pentru Cumpărător: oricare dintre adresele de email menționate de Cumpărător în Platforma The Care Hub; (b) pentru Prestator: [email protected]

Notificările vor fi considerate corect efectuate dacă transmiterea lor se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin curier sub luare de semnatură de primire de la registratura Părţii, ori dacă transmiterea lor se va face prin e-mail-uri a căror trimitere va fi fost confirmată de dispozitivul electronic de transmitere sau prin mesaj transmis de Partea cealaltă.

Toate celelalte dispoziții privind notificările, astfel cum au fost menționate în cuprinsul Contractului, rămân valabile și completează prezentul articol.

 1. Modificarea Contractului

Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica Contractul prin publicarea versiunii ulterioare pe Platforma The Care Hub.

Modificările aduse Contractului vor fi notificate Cumpărătorului de către Prestator. Cumpărătorul va avea opțiunea de a accepta noile modificări, de a le contesta sau de a denunța unilateral Contractul. În cazul în care Cumpărătorul va contesta modificările, Prestatorul are dreptul de a suspenda accesul Cumpărătorului la Platforma The Care Hub până la momentul la care Părțile vor ajunge la un consens. În cazul denunțării unilaterale a Contractului din partea Cumpărătorului, Prestatorul va păstra/ va șterge informațiile furnizate în mod direct de către Cumpărător sau care au fost obținute de către Prestator în virtutea relației contractuale dintre acesta și Cumpărător, potrivit Politicii de confidențialitate – Clienți, disponibilă în aplicație, și potrivit legislației în vigoare.

Modificarea Contractului va fi acceptată de către Cumpărător prin exprimarea acordului expres în acest sens, bifând una din opțiunile puse la dispoziția sa prin intermediul unei notificări ce va fi afișată în Aplicația mobilă Clienți.  

 1. Nulităţi

În cazul în care o clauză din Contract este declarată nulă, aceasta va fi înlăturată şi nu va afecta celelalte clauze ale Contractului. Părţile convin ca, odată cu înlăturarea clauzei nule, aceasta să fie înlocuită de către Părţi cu o altă clauză, conformă cu spiritul Contractului.

 1. Prevederi finale

Părţile declară şi garantează una faţă de cealaltă că potrivit prevederilor statutare ale fiecărei Părţi au deplină capacitate şi autoritate de a încheia şi executa Contractul, şi că persoanele care semnează acest Contract au deplină împuternicire şi autoritate să angajeze Părţile.

Contractul conţine totalitatea înţelegerilor intervenite între Părţi cu privire la obiectul Contractului şi înlocuieşte toate şi orice înţelegeri anterioare, scrise sau verbale, referitoare la obiectul Contractului sau în legătură cu acesta și a fost încheiat la data acceptării sale de către Părți. 

Articole recomandate
Osteoporoza – cauze, simptome, tratament și îngrijirea pacienților

Osteoporoza este o afecțiune a sistemului osos. Oasele devin fragile, astfel încât chiar și o căzătură ușoară sau reflexele ori activitățile de zi cu zi, precum tusea sau aplecarea, pot provoca apariția unei fracturi. De cele mai multe ori, fracturile apar la încheietura mâinii, șold sau coloana vertebrală. În continuare, […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 16 februarie 2021
Poliartrita reumatoidă: cauze, simptome, tratament și îngrijirea pacienților

Artrita reumatoidă este o tulburare inflamatorie cronică, ce poate afecta mai mult decât articulațiile. La unii oameni sunt afectate și alte sisteme ale corpului, inclusiv pielea, ochii, plămânii, inima și vasele de sânge, de unde și numele bolii. Ce este poliartrita reumatoidă Cauze și factori de risc Simptome și complicații […]

Autor: Silvana Patrascanu  |   Publicat: 19 noiembrie 2020
Spondiloza cervicală – cauze, simptome, tratament și îngrijirea pacienților

Spondiloza cervicală este denumirea generică a afecțiunilor care vizează segmentul superior al coloanei vertebrale. Degradarea vertebrelor și a articulațiilor intervertebrale, din zona gâtului, afectează persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, dar poate să apară și mai devreme. Afecțiunea se poate ameliora, de cele mai multe ori, prin tratamente […]

Autor: Silvana Patrascanu  |   Publicat: 24 septembrie 2020
Artrita: cauze, simptome, tratament

Artrita cumulează peste 200 de tipuri de boli care afectează articulațiile, cele mai întâlnite forme fiind osteoartrita și artrita reumatoidă. Apare prin umflarea pielii din jurul articulațiilor, iar pacientul simte durere și o senzație de rigiditate. Cauze Factori de risc Simptome Tipuri Diagnostic Afecțiuni asociate cu apariția artritei Tratament Diferența […]

Autor: Silvia Patriche  |   Publicat: 26 martie 2020
Boala Parkinson: ce este, din ce cauze apare și ce metode de tratament există

Boala Parkinson se numără printre afecțiunile întâlnite cel mai des cu care se confruntă persoanele în varsta, o tulburare neurodegenerativă care evoluează progresiv și care poate influența dramatic viața bolnavilor, mai ales atunci când nu este monitorizată și ținută cu atenție sub control. În general, boala debutează în jurul vârstei […]

Autor: Elena Sterie  |   Publicat: 1 noiembrie 2019
Boala Alzheimer – ce este, cum se tratează și ce presupune îngrijirea unui astfel de pacient

Alzheimer, cea mai cunoscută formă de demență, este o boală neurodegenerativă care are ca efect distrugerea celulelor nervoase. Este o afecțiune tipică persoanelor în vârstă, dar poate să apară și la 40-50 de ani. Nu se cunosc cauzele cu exactitate, iar tratamentul are ca efect doar ameliorarea simptomelor, nu și […]

Autor: Cristina Rizoiu  |   Publicat: 1 noiembrie 2019

Acum ne gasiti in Bucuresti, Cluj, Oradea si TimisoaraOferim servicii de îngrijire bătrâni la domiciliu în Bucuresti, Cluj, Oradea si Timisoara!

Dacă sunteți ocupați sau locuiți departe, noi vă vom sprijini părinții și bunicii așa cum ați face-o și dvs.!